Dzisiaj przedstawiamy skład pracowników ambasady Korei Północnej w Chinach. Lista osób jest aktualna 1 stycznia 2010. Od tego dnia, Pan Choe Jin Su już nie jest ambasaodrem KRL-D w Chinach. Za to jego zastępca Kim Song Gi jest obecnie wiceministrem ds. zagranicznych w KRL-D. Prosimy też zauważyć liczbę dyplomatów, którzy mieszkają w Pekinie (koło 80 osób łącznie z żonami) Zródła  listy – chińskie:

 

[使]

鲜民主主义人民共和国大使馆
Embassy of the Democratic People’s Republic of Korea

 

[办公处 Chancery]

建国门外日坛北路11
No. 11, Ri Tan Bei Lu, Jian Guo Men Wai

 

[电话]

65321186值班) 65321154(政务处) 65325769(武官处)
65325518
经济及商务处) 65326639签证处

 

[特命全权大使及夫人]

镇洙 特命全权大使
镇洙夫人(林成姬)
H.E. Mr. Choe Jin Su, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Mrs. Rim Song Hui

 

[其他外交人]

金成基 公使
金成基夫人(姜英顺)
Mr. Kim Song Gi, Minister
Mrs. Kang Yong Sun

东根 武官
东根夫人(许善英)
Mr. Sin Tong Gun, Military Attaché
Mrs. Ho Son Yong

赵元明 公使衔参赞(经济和商务)
赵元明夫人(徐花春)
Mr. Jo Won Myong, Minister Counsellor (Economic and Commercial )
Mrs. So Hwa Chun

李官熙
李官熙夫人(李明淑)
Mr. Ri Kwan Hi, Counsellor
Mrs. Ri Myong Suk

东范
东范夫人(沈香姬)
Mr. Kim Tong Bom, Counsellor
Mrs. Sim Hyang Hui

柳英男 赞(领事)
柳英男夫人(金明庆)
Mr. Yu Yong Nam, Counsellor (Consular)
Mrs. Kim Myong Gyong

吴太文
吴太文夫人(朴成男)
Mr. O Thae Mun, Counsellor
Mrs. Pak Song Nam

韩寿哲
韩寿哲夫人(朴顺玉)
Mr. Han Su Chol, Counsellor
Mrs. Pak Sun Ok

蔡良一 赞(教育)
Mr. Chae Ryang Il, Counsellor (Education)

高任 赞(科技)
高任谟夫人(吴明锦)
Mr. Ko Im Mak, Counsellor (Science and Technology)
Mrs. O Myong Gum

郭正哲
郭正哲夫人(姜凤顺)
Mr. Kwak Jong Chol, Counsellor
Mrs. Kang Pong Sun

远道
远道夫人(崔顺英)
Mr. Kim Won Do, Counsellor
Mrs. Choe Sun Yong

蔡良一
Mr. Chae Ryang Il,Counsellor

廉哲俊 一等秘
廉哲俊夫人
Mr. Ryom Chol Jun, First Secretary
Mrs. Kim Ok Sun

李江峰 一等秘
李江峰夫人(金松淑)
Mr. Ri Kang Bong, First Secretary
Mrs. Kim Song Suk

郑洪燮 一等秘
Mr. Jong Hong Sop, First Secretary

进福 一等秘
进福夫人(姜上淑)
Mr. Sin Jin Bok, First Secretary
Mrs. Kang Sang Suk

金尚浩 一等秘书(经济和商务)
金尚浩夫人(赵爱淑)
Mr. Kim Sang Ho, First Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Jo Ae Suk

胜哲 一等秘书(科技)
胜哲夫人(玉今淑)
Mr. Kim Sung Chol, First Secretary (Science and Technology)
Mrs. Ok Kum Suk

庆豪 一等秘书(经济和商务)
庆豪夫人(申仁淑)
Mr. Kim Kyong Ho, First Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Sin In Suk

金哲洙 一等秘书(经济和商务)
金哲洙夫人(金玉姬)
Mr. Kim Chol Su, First Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Kim Ok Hui

金虎林 一等秘书(经济和商务)
金虎林夫人(李贤淑)
Mr. Kim Ho Rim, First Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Ri Hyon Suk

锡男 一等秘书(经济和商务)
锡男夫人(朴燕姬)
Mr. Ri Sok Nam, First Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Pak Yon Hui

金永日 一等秘
金永日夫人(金庆熙)
Mr. Kim Yong Il, First Secretary
Mrs. Kim Kyong Hui

朴日根 一等秘
朴日根夫人(车香元)
Mr. Pak Il Gun, First Secretary
Mrs. Cha Hyang Won

李明燮 一等秘
李明燮夫人(金惠莲)
Mr. Ri Myong Sop, First Secretary
Mrs. Kim Hye Ryon

李成日 二等秘
李成日夫人(安永玉)
Mr. Ri Song Il, Second Secretary
Mrs. An Yong Ok

吴清吉 二等秘
吴清吉夫人(李京爱)
Mr. O Chong Gil, Second Secretary
Mrs. Ri Kyong Ae

尹仁柱 副武官
尹仁柱夫人(朴明顺)
Mr. Yun In Ju,Deputy Military Attaché
Mrs. Pak Myong Sun

朴成虎 副武官
朴成虎夫人(李明玉)
Mr. Pak Song Ho, Deputy Military Attaché
Mrs. Ri Myong Ok

李昌文 二等秘
李昌文夫人(朴恩心)
Mr. Ri Chang Mun, Second Secretary
Mrs. Pak Un Sim

洪昌建 二等秘
洪昌建夫人(金美淑)
Mr. Hong Chang Gon, Second Secretary
Mrs. Kim Mi Suk

徐承 二等秘书(经济和商务)
徐承权夫人(朱玉姬)
Mr. So Sung Gwon, Second Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Ju Ok Hui

李永吉 二等秘书(经济和商务)
李永吉夫人(朱正淑)
Mr. Ri Yong Gil, Second Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Ju Jong Suk

镇洙 二等秘书(经济和商务)
镇洙夫人(沈景顺)
Mr. Kim Jin Su, Second Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Sim Kyong Sun


文奎三 二等秘
文奎三夫人(朴胜女)
Mr. Mun Kyu Sam, Second Secretary
Mrs. Pak Sung Nyo

俆广浩 三等秘
俆广浩夫人(金贤爱)
Mr. So Kwang Ho, Third Secretary
Mrs. Kim Hyon Ae

金斗成 三等秘
金斗成夫人(全英玉)
Mr. Kim Tu Song, Third Secretary
Mrs. Jon Yong Ok


朴明根 三等秘
朴明根夫人(李京爱)
Mr. Pak Myong Gun, Third Secretary
Mrs. Ri Kyong Ae


白元男 三等秘
白元男夫人(赵英姬)
Mr. Peak Won Nam, Third Secretary
Mrs. Jo Yong Hui


凤龙 三等秘
凤龙夫人(韩顺福)
Mr. Kim Pong Ryong, Third Secretary
Mrs. Han Sun Bok


崔永秀 三等秘书(经济和商务)
崔永秀夫人(权美景)
Mr. Choe Yong Su, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Kwon Mi Gyong


金世日 三等秘书(教育)
金世日夫人(朴英宝)
Mr. Kim Se Il, Third Secretary (Education)
Mrs. Pak Yong Ok


崔林 三等秘书(科技)
崔林夫人(池金喜)
Mr. Choe Rim, Third Secretary (Science and Technology)
Mrs. Ji Kum Hui


李春成 三等秘书(经济和商务)
李春成夫人(金成心)
Mr. Ri Chun Song, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Kim Song Sim


朴成浩 三等秘书(经济和商务)
朴成浩夫人(金惠英)
Mr. Pak Song Ho, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Kim Hye Yong


龙成 三等秘书(经济和商务)
龙成夫人(李景熙)
Mr. Ri Ryong Song, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Ri Kyong Hui


朴哲浩 三等秘书(经济和商务)
朴哲浩夫人(金升姬)
Mr. Pak Chol Ho, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Kim Sung Hui


三等秘 经济和商务)
勋夫人(韩正玉)
Mr. Kim Hun, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Han Jong Ok


创男 三等秘 经济和商务)
创男夫人(裴成心)
Mr. Im Chang Nam, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Pae Song Sim


赵日庆 三等秘书(科技)
赵日庆夫人(金银姬)
Mr. Jo Il Gyong, Third Secretary (Science and Technology)
Mrs. Kim Un Hui


铁万 三等秘书(经济和商务)
铁万夫人(金正玉)
Mr. So Chol Man, Third Secretary (Economic and Commercial)
Mrs. Kim Jong Ok


宋正信 三等秘
宋正信夫人(崔龙女)
Mr. Song Jong Sin, Third Secretary
Mrs. Choe Ryong Nyo


申利成 三等秘书(经贸)
申利成夫人(李光玉)
Mr. Sin Ri Song, Third Secretary (Economic and Trade)
Mrs. Ri Kwang Ok


李亨燮 三等秘书(经贸)
Mr. Ri Hyong Sop, Third Secretary (Economic and Trade)

金名
金名帅夫人(赵成美)
Mr. Kim Myong Su, Attaché
Mrs. Jo Song Mi

金玉
Ms. Kim Ok Sun, Attaché


高明
高明勋夫人(朴英希)
Mr. Ko Myong Hun, Attaché
Mrs. Pak Yong Hui


朴明根
朴明根夫人(李景爱)
Mr. Pak Myong Gun, Attaché
Mrs. Ri Kyong Ae


金正善
Mr. Kim Jong Son, Attaché